Polityka Prywatności

Blumat Polska Wolfgang Thomas Kellner

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego blumat.pl jest skierowana do Użytkowników sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług sklepu internetowego blumat.pl, w tym składania zamówień.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego blumat.pl, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy RODO jest firma BLUMAT POLSKA Wolfgang Thomas Kellner z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poetów 10C/10, 03-147 Warszawa, Firma Blumat została wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 28.08.2007 roku pod numerem 453929, posiada nr NIP 5242630150, oraz REGON 141167950

4. Firma Blumat przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą RODO.II. Zakres i cel zbieranych danych

A. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia w tym wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi gwarancji i reklamacji

5. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Użytkownika, gdyż sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia oraz ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług.

6. W celu realizacji zamówienia firma Blumat zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektroniczej lub inne dane podane na stronie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.

7. Rejestracja konta wymaga od Użytkownika podania dodatkowo: loginu oraz hasła zabezpieczającego konto. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

8. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

9. Firma Blumat oświadcza, że podanie danych oznaczonych na stronie sklepu jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym w przypadku dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta Użytkownika.

10. Dane osobowe Użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu przetwarzane są przez sprzedającego w celu:

 • a. obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Użytkownika,
 • b. sprzedaży Użytkownikom produktów i usług oraz ich dostawy,
 • c. obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z tym funkcjonalności,
 • d. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • e. obsługi zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacyjnych
 • f. tworzenia raportów i analiz na potrzeby sprzedającego dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu,
 • g. dostosowania sklepu do potrzeb Użytkowników.

B. Dane zbierane w celach wysłania informacji handlowych

11. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą zbierane i wykorzystywane przez usługodawcę wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

C. Dane zbierane automatycznie

12. Blumat informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych sklepu, przez pliki cookies oraz przez system Web Beacon.

13. Od momentu połączenia się Użytkownika ze sklepem internetowym Blumat, w logach systemowych sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika z którego łączy się on ze sklepem. Blumat informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także jego czasu połączenia się ze sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na stronie sklepu. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania stron sklepu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania sklepu.

14. Firma Blumat wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez przez Użytkownika. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze sklepu internetowego, które umożliwiają:

14. Firma Blumat wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez przez Użytkownika. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze sklepu internetowego, które umożliwiają:

 • a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • b. dostosowanie i optymalizację sklepu internetowego do potrzeb Użytkowników,
 • c. tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego,
 • d. personalizację przekazów marketingowych,
 • e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu.

15. Na stronie sklepu wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego. Użytkowik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

16. Użytkowni może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie sklepu.

17. Niektóre podstrony sklepu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

D. Sieć społecznościowa

18. Na stronie blumat.pl znajdują się linki do portali społecznościowych takich, jak np. Facebook, Twitter.

19. Aktywacja tzw. wtyczki społecznościowej poszczególnych portali społecznościowych, następuje po kliknięciu na link, a następnie przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z danym serwisem.

20. Jeśli podczas wizyty na stronie blumat.pl Użytkownik strony kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy.

21. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

22. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.III. Przekazywanie danych osobowych. Powierzanie i udostępnianie danych

Blumat Polska Wolfgang Kellner może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim we wskazanych w niniejszym dokumencie celach:

23. Podmiotom, z którymi Blumat Polska ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji Państwa zamówień. Podmioty takie będą zobowiązane, na mocy zawartych z Blumat Polska Wolfgang Kellner umów, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Blumat Polska.

24. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) lub podmiotom udzielającym świadczeń, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

25. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym blumat.pl.IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

26. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadego z celów, dla których zostały pobrane (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu należy wysłać e-mail na adres: rezygnacja@blumat.pl, zadzwonić pod numer telefonu 22 889 80 78.

27. Blumat Polska dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

28. Jeżeli Użytkownik umieszcza na stronie sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

29. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowików strony internetowej wyłącznie w związku z korzystaniem ze strony oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze strony sklepu blumat.pl.V. Zabezpieczeine danych

30. Firma Blumat Polska zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe, w szczególności zabezpieczać dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. Dane osobowe będą przechowywane lub przetwarzane przez Blumat Polska, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Blumat Polska.

31. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).VI. Kontakt

32. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

33. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

34. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować a adres Blumat Polska wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.