Regulamin Sklepu


(wchodzący w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)
Blumat Polska Wolfgang Thomas Kellner

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Blumat”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest „Blumat Polska Wolfgang Thomas Kellner” z siedzibą w Warszawa, przy ul. Poetow 10c/10, o numerze NIP: 5242630150, Regon 141167950, dalej zwanym „sprzedającym”.

  • Firma Blumat zostałwa wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 28.08.2007 roku pod numerem 453929
  • adres poczty elektronicznej: info@blumat.pl nr telefonu: 228898078
  • ze sklepem blumat.pl można komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie


Niniejszy regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

Sklep internetowy Blumat oferuje różne produkty związane z nawadnianiem i pielęgnacją roślin. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę. Ceny podane w sklepie zawierają wszelkie opłaty i podatki. Szczegółowe ceny znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów, produkty widniejące na zdjęciach stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży. Oferowane metody wysyłki, to: przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłanie do paczkomatu, przesyłka kurierska lub odbiór osobisty w biurze firmy Blumat, ul. Jagiellońska 78 pok.3.4.B, 02-301 Warszawa. Szczegółowe koszty wysyłki są zaprezentowane na stronie: Wysyłka i Dostawa
Konsument może zapłacić za wybrany produkt tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Dotpay jak również kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Dotpay.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez użytkownika celem skorzystania z serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi korzystanie z serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej sprzedającego na adres:info@blumat.pl oraz za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: Zwroty. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:info@blumat.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Blumat Polska, ul. Jagiellońska 78 pok.3.4.B, 02-301 Warszawa

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji sprzedający poinformuje użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe użytkowników. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka Prywatności

§6 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w serwisie i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla użytkownika w zakładce regulamin Regulamin Sklepu

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. O treści zmian niniejszego regulaminu zarejestrowany użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).